DGS genel bilgiler

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) GENEL BİLGİLER

1. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön Lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmalarıyla ilgili olan sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülür.

2. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020, 9 Ağustos'ta  uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

3. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testidir. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ve dört yanlış bir doğruyu götürecektir.

4. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

5. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılır.

6. 2020-DGS sonuçları sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirme için geçerli olacak, sonraki yıl alınan bu puan geçersiz olacaktır.

7. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir.

8. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM'ce yerleştirilebilir.  Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

9. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru kılavuzunda hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebileceklerine yer  verilmiştir.  Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak tablodaki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

10. Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS)  uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

11. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekmektedir.

12. Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ve sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayın kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup sınav kurallarına uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Dikey Geçiş Sınavı'ndan (DGS) sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav ve yerleştirme sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

13. Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olan adaylar başvuramazlar.

...