EKPSS Tercih Süreci

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) TERCİH SÜRECİ

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) /kuraya, çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) /kuraya 65 yaşını dolduran engelli adaylar başvuruda bulunamaz. Bu sınava ve kuraya katılanlardan yerleştirme tarihinde 65 yaşını dolduracak olanlar için EKPSS/kura sonuçları kazanılmış hak teşkil etmez.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) /kura için halen herhangi bir kadroda çalışmakta olan engelli adaylar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulunduğu kadrodan farklı olmak kaydıyla mezunu olduğu eğitim programı itibarıyla ihraz etmiş olduğu unvana ilişkin kadrolar hariç olmak üzere, başka kurumlara ait aynı veya emsal unvanlı kadroya yerleştirilmek amacıyla EKPSS/kuraya başvuruda bulunamaz,  başvuru yaparak yerleştirilse dahi ataması yapılmaz.  EKPSS sonucunda alınan puanlar "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacaklar Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre A grubu kariyer meslek kadrolarına başvuruda kazanılmış hak teşkil etmez. Engelli adayların A grubu kariyer meslek kadrolarına başvuruda bulunabilmeleri için KPSS'ye katılmaları gerekir. ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmesi yapılan engelli adaylardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerek görülmesi halinde atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenlerin sağlık kurulu raporlarında ve raporla ilgili diğer hususlarda tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilir. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerinde engelli adayların beyanları, başvuru bilgileri ve tercihleri esas alınacak olup, gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacağı, atamaları yapılmış ise iptal edileceği, ayrıca bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerekir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) /kura için tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekir:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) /kura için tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların kadro için aranılan şartların "tamamını" taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki özel hususlara dikkat etmeleri gerekir:

1) Adayların tercih edecekleri kadroda yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekir.

2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı) belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb. istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığı bir kadroya tercihleri arasında yer veren adayların yerleştirilmeleri halinde ilgili kurum tarafından atamasının yapılmayacağını göz önünde bulundurmaları gerekir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adayları tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile alınan puanlarortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılır. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.