EKPSS Başvuru Şartları

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) BAŞVURU ŞARTLARI

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilir. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilir.  ("Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınmış "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi "Hafif düzeyde (ÖGV)" ve üzeri olanlar dahildir.)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramaz.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için ilgili yönetmeliğin 4. maddesinde, "Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden başvuru yapmak zorundadır. Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilir.

Milli Eğitim Bakanlığının görüşleri doğrultusunda; Okulu; ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME)/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME) veya ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ olanlar ile bu okullarda uygulanan özel eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi; ORTA AĞIR OTİSTİK ENGELLİLER, ORTA AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİLER, BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Zihinsel), BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Otizm) olanlar), 2020-Kura'ya başvurabileceklerdir.

Okulu; ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU, ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, ÖZEL EĞİTİM İŞ OKULU olanlar ile bu okullarda uygulanan özel eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi yukarıda belirtilen alanlar dışında olanlar), 2020-EKPSS'ye ortaöğretim düzeyinde başvurabileceklerdir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2018 yılı sınavına giren adayların sınav sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olmakla birlikte; birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adayların, mezun oldukları en üst düzeyden başvurmaları zorunludur.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için 12 Şubat 2020 tarihi ve öncesinde 2018 yılında başvurduğu öğrenim düzeyinden daha üst öğrenim düzeyinden mezun olan ancak 2020 yılında ilgili üst öğrenimden sınava girmeyen adayların 2018 sınav sonuçları/kura başvurularıyla tercih yapmaları sistem tarafından engellenir. Bu durumdaki adayların, tercih yapabilmeleri için 2020 yılında ilgili üst öğrenimden sınava girmeleri gerekir.

 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2020 sınavına başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de) 2020-Kura'ya başvuramazlar. Bu durumdaki adayların 2020-Kuraya başvuruları sistem tarafından engellenir. Adayların bu duruma dikkat ederek 2020-EKPSS'ye başvurmaları gerekmektedir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)/kuraya, mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, EKPSS sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi/yerleştikleri kadroya atanabilmesi için tercih işleminde mezun olmaları gerekir. Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak sınav sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulur. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için (EKPSS'nin geçerlilik süresine bağlı olarak) sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak, başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen "Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi" eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)/kura başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmez . Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.  (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)/kuraya yurt dışında eğitimlerini tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabilir. 2018-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri takdirde 2020- EKPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir. 2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört (4) yıl geçerlidir ancak Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamayacağından yerleşen adayların bu durumlarını göz önünde bulundurarak 2020 başvurularını yapmaları gerekmektedir.